Deklaracja dostępności

Uniwersytet Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej hstory.us.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-20

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 20.10.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Jajszczok, justyna.jajszczok@us.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 364 09 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sosnowiec, Grota Roweckiego 5

Szczegółowy opis dostępności architektonicznej budynku Neofilologii dostępny jest pod adresem http://www.neofil.us.edu.pl/.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku na poziom przyziemia z parkingu górnego – platforma ukośna przy biegu schodów wyposażona w barierkę ochronną, obsługiwana przez osobę niepełnosprawną. Wejście do księgarni oraz do dziekanatu z parkingu górnego – pochylnia z poręczami Wejście do budynku na poziom przyziemia z parkingu dolnego – wejście do budynku bez krawężników. Drzwi otwierane do wewnątrz o szerokości 90 cm z klamką na poziomie ręki osoby znajdującej się na wózku. Wszystkie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych oznaczone graficznymi tabliczkami kierunkowymi.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Ciągi komunikacyjne oraz hole- szerokością dostosowane do swobodnego minięcia się osoby pełnosprawnej z osobą na wózku, dostępne na każdej kondygnacji budynku. Klatki schodowe – dostępne dla wszystkich użytkowników budynku. Dźwigi osobowe – dostępne dla wszystkich użytkowników, przystosowane dla osób z dysfunkcją ruchu, zatrzymujące się na każdej kondygnacji budynku. Jedna z kabin dźwigu osobowego wymiarowo dedykowana osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim. Kabiny dźwigów – wyposażone w lustra umieszczone na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych, umożliwiające osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę. Numery kondygnacji w kabinach dźwigów zawierają informację dotykową w alfabecie Braille’a. Elementy sterowe wewnątrz kabiny oraz zewnętrzny przycisk wezwań umieszczony na poziomie ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim Drzwi dźwigów zamykają się i otwierają automatycznie, posiadają czujnik zatrzymujący zamykanie jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą Dźwigi wyposażone w sygnalizację dźwiękową informującą o położeniu kabiny.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W obiekcie znajduje się 5 toalet dla osób niepełnosprawnych wyposażonych w system przywoławczy. Na każdej kondygnacji obiektu przed wejściem do wind znajdują się plany budynku – z zaznaczeniem punktu „tu jesteś”.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking górny przed budynkiem ogólnodostępny- wydzielone 3 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakiem pionowym oraz poziomym „kopertą” w kolorze niebieskim Dogodny wjazd na parking od strony ulicy Orlej. Parking dolny obiektu z kontrolą dostępu w postaci szlabanu wjazdowego oraz wyjazdowego– wydzielone jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem poziomym „kopertą” w kolorze niebieskim. Wjazd na parking udostępnia pracownik ochrony na podstawie kart uprawniających do parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych Dogodny wjazd na parking dolny dostępny od strony ulicy Grota Roweckiego. Przed wjazdem na parking górny i dolny znajdują się tabliczki informujące wskazujące kierunek wjazdu do miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Sosnowiec, Żytnia 10

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wycieraczki znajdujące się przy wejściu do budynku umożliwiają wjazd kołem oraz posiadają wielkość oczek odpowiednią dla kółka wózka oraz laski osoby niewidomej. Dostępność korytarzy, schodów i wind Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest hol główny budynku oraz korytarze i toalety znajdujące się na parterze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań w budynku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Sosnowiec, Żytnia 12

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Przed wejściem do budynku po prawej stronie są dwa schody oraz pochylnia, która posiada krawężniki zabezpieczające. Przy wejściu do budynku zastosowano wycieraczkę na jednym poziomie z posadzką. Wielkość oczek wycieraczki jest odpowiednia dla kółka wózka oraz laski osoby niewidomej. Wycieraczka nie jest na stałe przymocowana do podłoża. Dostępność korytarzy, schodów i wind W budynku oznakowane są drogi ewakuacji zgodnie z przepisami. Budynek nie posada dźwigu osobowego. Szerokość korytarzy jest odpowiednia dla osób poruszających się na wózkach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań w budynku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajduje się 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsce postojowe jest połączone z chodnikiem bez barier.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.